Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van ANGRO B.V., en ANGRO RETAIL B.V.. 2012

1. TOEPASSELIJKHEID

1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van de verkoper en alle door de verkoper gesloten overeenkomsten of door de verkoper verrichte handelingen.

2. Het verstrekken van een opdracht door de koper aan de verkoper dan wel het doen van een bestelling bij de verkoper door de koper, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de koper.

2. LEVERING

1. De leveringen vinden plaats ‘Franco Huis’ (Delivery Duty Paid/Franco inclusief rechten) tenzij er tussen de koper en de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Levertijden zijn nimmer fataal, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de afl evering – om welke reden dan ook – geeft de koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens verkoper rustende verplichting op te schorten.

3. De leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de verkoper verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen.

4. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is in ieder geval sprake, doch niet uitsluitend, indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van benodigde grondstoff en en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige zaken, buiten de schuld of risico van de verkoper ontstaan.

5. Indien na het plaatsen van de order blijkt dat (een gedeelte van) de order groter is dan de productie of voorraad, is de erkoper bevoegd de order te verlagen of te annuleren. De verkoper is in dat geval niet schadeplichtig jegens de koper. De koper heeft dan de keus om de overeenkomst te ontbinden dan wel in te stemmen met de verlaagde order. De koper wordt geacht te hebben ingestemd met de verlaagde order, indien de koper niet binnen 5 werkdagen na hiervan door de verkoper op de hoogte te zijn gesteld, schriftelijk aan de verkoper mededeelt de overeenkomst te ontbinden.

6. Mocht na het plaatsen van de order blijken dat (een gedeelte van) de bestelde zaken, om welke reden dan ook, zowel in als buiten de gevallen van overmacht als bedoeld in de leden 3 en 4, in het geheel niet meer leverbaar zijn, is de verkoper bevoegd de betreff ende zaken te vervangen of de order te annuleren. De koper heeft dan de keus om de overeenkomst te ontbinden dan wel in te stemmen met de vervanging. De koper wordt geacht te hebben ingestemd met de vervanging, indien de koper niet binnen 5 werkdagen na hiervan door de verkoper op de hoogte te zijn gesteld, schrift elijk aan de verkoper mededeelt de overeenkomst te ontbinden.

3. EIGENDOM

1. Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van geleverde zaken wordt voorbehouden totdat alle vorderingen tot betaling, verbandhoudende met de levering van zaken, zijn voldaan.

2. Verkoper is bevoegd om indien de koper met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen, alle door verkoper geleverde producten die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven terug te nemen.

3. Indien de verkoper ingevolge onderhavig artikel zaken als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt, dan zal de verkoper aan de koper voor deze zaken een creditnota aan de koper toezenden ter hoogte van de marktwaarde van deze teruggehaalde zaken op het moment van terugname.

4. BETALING

1. Betaling van de koopprijs dient te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening.

2. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit tenzij er tussen de koper en de verkoper schrift elijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

3. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk jegens verkoper nakomt, een en ander zoals in lid 2 van onderhavig artikel is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft verkoper het recht aan de koper een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, verschuldigd over het volledige factuurbedrag en na te melden buitengerechtelijke kosten, ingaande op de datum van opeisbaarheid der factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

4. De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

5. Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 150.00, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van andere schade. Van de inkomende betalingen van de in verzuim geraakte koper worden als dan eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste openstaande facturen worden afgeboekt.

6. Indien de koper niet voldoet aan enige op hem jegens de verkoper rustende verplichting uit overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien de verkoper in redelijkheid mag vermoeden dat de koper in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld voldoet, heeft de verkoper het recht:

a) betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor betaling dan wel onmiddellijke betaling bij levering te eisen voor etalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten;

b) de leveringen (alsook de aanmaak of bewerking van voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van verkoper gelijktijdig of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, staat aan de verkoper als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekeninghoudende met alsdan in het bedrijf van de verkoper en/of in het bedrijf van de leveranciers van de verkoper bestaande mogelijkheden, voor de aanmaak of verwerking nodig is;

c) de betreff ende koopovereenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden;

d) één, meer of alle lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de koper niet in gebreke is, geheel of voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden.

7. Alle vorderingen van verkoper op koper zijn verpand aan Lage Landen Trade Finance B.V..

5. KLACHTMELDING

1. Afb eeldingen in folders, catalogi, advertenties e.d. geven slechts een indruk van het artikel en zijn niet bindend voor de verkoper. De door verkoper aan koper uit de collectie van verkoper getoonde monsters/samples zijn leidend voor de kwaliteit, kleur, maat, pasvorm, gewicht, fi nish, dessin e.d. van de zaken.

2. Klachtmeldingen omtrent geleverde zaken dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 8 werkdagen nadat de koper de zaken heeft ontvangen, althans binnen 8 werkdagen nadat de koper de ontvangen zaken in redelijkheid heeft kunnen keuren.

3. Klachtmeldingen omtrent facturen dienen schriftelijk gedaan te worden binnen 14 werkdagen na factuurdatum van de betreff ende facturen, bij gebreke waarvan de facturen als juist en onbetwist zullen worden beschouwd.

4. De klachten zullen daarna zo spoedig mogelijk door verkoper op hun gegrondheid worden onderzocht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, pasvorm, gewicht, fi nish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten. Indien de klacht gegrond is, heeft de verkoper de keuze de zaken te herstellen of te vervangen dan wel een prijsverlaging te gunnen.

5. Retourzendingen moeten franco zijn, geschieden voor rekening en risico van de koper en worden alleen door de verkoper geaccepteerd nadat de verkoper hiervoor voorafgaande schrift elijke toestemming heeft gegeven.

6. AANSPRAKELIJKHEID

1. De aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de geleverde zaken is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, als volgt begrensd:

a) Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 50% van het factuurbedrag.

b) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden;

- De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan verkoper toegerekend kunnen worden;

- Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.

c) De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d) De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van overschrijding, door welke oorzaak ook, in en buiten gevallen van overmacht als bedoeld in artikel 2 leden 3 en 4, van een aangegeven leveringstermijn.

2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van een door de koper, na het verstrijken van een geldende uiterste besteldatum (deadline), gedane bestelling.

3. Indien de koper, die op zijn beurt door een volgende koper in rechte wordt aangesproken voor schade ten gevolge van gebreken in die zaken, en de koper die schadevergoeding op de verkoper wil verhalen, dient hij de verkoper binnen 5 werkdagen van de tegen hem gerichte aanspraak op de hoogte te stellen, waarbij de verkoper zich overigens alle verweren voorbehoudt. Indien de verkoper niet tijdig  – binnen 5 werkdagen – op de hoogte wordt gesteld, is de verkoper niet aansprakelijk.

4. Alle rechten die de verkoper jegens haar leveranciers kan doen gelden ter zake van bedoelde gebreken en kwaliteitsafwijkingen, zal de verkoper op verzoek aan haar kopers overdragen.

7. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT

1. De rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft . Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

2. Ten aanzien van tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.

3. In geval van tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.